ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik Nr 8 – Wzór Harmonogramu

Załącznik Nr 7 – Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 4 – Wzór wykazu robót

Załącznik Nr 3 – Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 – Projekt umowy

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zapytanie Ofertowe

Zaproszenie do składania Ofert